PS Group kan processäkerhet och rationell riskhantering!

PS Group står för praktisk processäkerhet

Med praktisk processäkerhet menar vi ett säkerhetsarbete som utgår från det egna företagets förutsättningar. Vi vet också att de företag som tagit ett helhetsgrepp och äger processen, lättare får genomslag med sitt säkerhetsarbete så väl internt som externt.
I verkligheten, särskilt på mindre och medelstora industrier, blir det ofta krav från myndigheter och försäkringsbolag som styr om inte företagen själva tagit detta helhetsgrepp. Konsekvensen kan vara utredningar som inte är en del i en helhet och att det blir svårt att investera i de åtgärder som ger bäst säkerhetshöjande effekt.
-Alla industrier kan få ordning på detta med enkla medel och lite fokusering!
Genom en teknisk och organisatorisk säkerhetsgenomgång kan vi snabbt hjälpa till att identifiera ett företags brister och styrkor. Handlingsplanen som vi tillsammans tar fram hjälper företaget att arbeta långsiktigt med säkerhetsfrågorna vilket också möjliggör konstruktiva möten med myndigheter och försäkringsbolag.
Det kallar vi ett modernt och praktiskt säkerhetsarbete!

PS Group i korthet

Tillsammans har medarbetarna i PS Group unik kompetens inom områden som dammexplosioner, brandfarliga varor och riskhantering inom industrin.

Utöver detta har PS Group ett stort kontaktnät av kunder, branschorganisationer, standardiseringsgrupper, myndigheter och andra konsulter.

Vi har en tydlig fokusering på våra kärnkompetenser och kompletterar därmed andra konsulter som arbetar med industriell riskhantering.

Vi ger organisationer stöd med säkerhetsledning, framtagande av samordnad säkerhetsdokumentation, rationell riskhantering och safety audits.

Tjänster

 • Arbete i explosionsfarlig miljö
 • CE-märkning
 • Dammexplosioner
 • Explosionsskyddsdokument enligt ATEX
 • Föreståndare brandfarlig vara
 • Klassningsplaner (Brännbart damm och Brandfarlig vara)
 • Mätning (gas, ånga och flöde i rörledningar)
 • Olycksfallsutredning
 • Organisationsstöd
 • Produktionstekniskt brandskydd
 • Riskanalyser
 • Safety Audits / Säkerhetsgranskning
 • SIL-klassificering
 • Säkerhetskultur
 • Säkerhetsrapport enligt Seveso
 • Test av damm
 • Tillståndshantering enligt Lagen om Brandfarliga och Explosiva varor
 • Tillståndgivarstöd (gasfrihetsförklaring, etc.)
 • Utbildning


Vad är processäkerhet?
From Wikipedia, the free encyclopedia:

"Process safety focuses on preventing fires, explosions and accidental
chemical releases in chemical process facilities or other facilities dealing
with hazardous materials .........."