PS Group

Process Safety Group Sweden AB erbjuder den skandinaviska marknaden kvalificerad rådgivning och utbildning inom riskhantering och processäkerhet. Kunder är framförallt företag med stor riskexponering*.

Tillsammans har våra medarbetare en lång och gedigen erfarenhet av branschen och en unik kompetens kring riskhantering i industrin, vilket innefattar dammexplosioner, brandfarliga varor och stöd i frågor som rör hela QESH-området (Quality, Environment, Safety & Health).

*Sevesoföretag, Farlig verksamhet enl. LSO, Tillståndpliktig enl. LBE, Innefattas av ATEX, mm.

PS Group är numera en del av en företagsfamilj där Brandskyddslaget, BrandTec och RiskTec också ingår.

Företaget är grundat i augusti 2011 av Ken Nessvi och Jan Nählinder. Tidigare drev de Øresund Safety Advisers AB (ØSA) som 2008 såldes till Tyréns AB.

Vårt huvudkontor ligger på Grynbodgatan 3 i Malmö och ihop med våra systerföretag har vi kontor på flera platser i landet.

Vårt arbetssätt

Vi erbjuder specialisttjänster inom processäkerhet innehållande så väl övergripande säkerhet som expertkunskap. Vi har en bred utbildningsverksamhet med ett flertal kompetenshöjande utbildningar som vi gärna företagsanpassar.

Utrustning

  • Flödesmätningar med hjälp av FLUXUS F601

FLUXUS F601 använder ultraljudsprinciper för mätning av vätskeflödeshastighet genom ett rör och därigenom volymen per tidsenhet. Instrumentet används för: service och underhåll, tjockleks mätning av rör och även andra objekt, hjälper i driftsättning och justeringar i nya installationer, håller hög prestanda och noggrant resultat.
Mätresultatet är bra hjälp även för: bedömning och utvärderingar, kontroll av pumpkapacitet, kontroll och övervakning av reglerventiler, energieffektivisering, revisioner, läckagekontroll, doseringsbehandlig, kontroll av vattenförsörjningsnät, bedömning av värmeväxlarnas status när det gäller beläggning och effektförluster.

  • PH-mätning med hjälp av ProMinent PH-mätare

Instrumentet klarar kontinuerligt PH-mätning samtidigt kan styra en doseringspump genom kontrollsignal 4-20 mA.
Automatisk Kalibrering utförs med hjälp av kalibreringsvätskor. Det finns möjligheter för inmatning av börvärde och därigenom larmgränser.

  • Gasmätning med hjälp av Mini Rae 2000

Mini Rae 2000 (PID) använder så kallad photo-ionization för detektering av VOC (volatile organic componds). Detta instrument är utrustad med en 10,6 eV som UV-lampa för jonisering och därmed detektering av olika kolväten där halten av brandfarliga gaser ligger långt under LEL-gränsen.
Instrumentet används bland annat för gasfriförklaring, vid inträde och kontroll av cisterner, läckagekontroll och utsläpp av brandfarliga gaser genom kolfiltrar. Mätresultatet visas i ppm. Instrumentet kontrolleras avseende kalibrering med hjälp av en special gasblandning.

  • Gasmätning med hjälp av Xam 7000

Dräger Xam 7000 klarar av att kontinuerligt mäta och registrera upp till 5 olika gaser. Instrumentet kan förses med 3 elektrokemiska, 2 katalytiska eller infraröda sensorer.
Det är en idealisk lösning för större applikationer där syre, explosiva och giftiga gaser måste mätas för skydd av personal och utrustning.

  • Gasmätning med hjälp av RaeGuard-IR FMC-60

Systemet består av 4 st. givare RaeGuard-IR och en centralenhet för analys och redovisning av mätresultat. Varje givare är utrustad med en IR-sensor för att detektera brännbara gaser . Instrumentet alstrar 4-20 mA i proportion med 0-100% LEL.
Givarna samt tillhörande elektroniken är fastmonterad i ett kapslad brandsäkert och rostfritt hus. Varje givare är utrustad också med egen display för direktvisning av gaskoncentrationen.
Centralenheten matas med 220 volt varför mätningen kan fortgå under lång tid.
Instrumenten kan användas bl.a. för längre tidsobservationer i riskområden där finns det behov av kontroll för utsläpp av brandfarliga gaser.

  • Mätning av elektrostatisk fältsyrka kV/m med fältkvarn.

Medarbetare            

Stefan Arkström, Riskhanteringskonsult med bl.a. 15 års erfarenhet som SHE Manager, EHS&S Manager och PSM koordinator i både Sverige och Europa.

Per Berg, Senior SHE Risk Manager som har en gedigen kunskap inom riskanalysmetoder, olycksfallsutredningar, SHE Risk management system och SHE audit system / program.

Carl-Magnus Bergenstierna, Civilingenjör riskhantering, Miljöingenjör. Carl-Magnus börjar på PS Group den 1 oktober.

Lennart Evaldsson, Arbetsmiljökonsult med ca 25 års erfarenhet som inspektör på Arbetsmiljöverket vilket givit bred kunskap i arbetsmiljöfrågor.

Elisabeth Hellwer, Miljö-, arbetsmiljö- och riskkonsult med 10 års erfarenhet som EHS-samordnare på anläggning som hanterar farliga ämnen. Även erfarenhet av arbete på miljömyndighet. Elisabeth börjar på PS Group i april.

Johan Ingvarson, Brand- och riskhanteringsingenjör, Riskkonsult med betydande erfarenhet som nationell och internationell konsult och genom ledande säkerhetsbefattningar inom privat näringsliv.

Lars Magnusson, Brand- och riskhanteringsingenjör med många års erfarenhet som rådgivande konsult.

Ken Nessvi, Riskkonsult och teknisk chef, utbildad Brandingenjör och har en fil. kand. i Kemi. Ken har i över 25 år jobbat med brand- och explosionsrisker inom industrin. Medlem i IPS programkommitté.

Jan Nählinder, Riskkonsult och VD, utbildad Brandingenjör. "Banne" har erfarenhet som ledare i större organisationer och som brandkonsult inom byggnadstekniskt brandskydd och riskhantering. Fokus på organisation, samordning och utbildning.

Gitte Nählinder, Utbildnings- och kommunikationskonsult, PSG Academy

Anton Petersson, Juniorkonsult

Boris Poldrugac, Seniorkonsult, Process- och kemiingenjör, fd driftschef.